• 18/09/2014

Моите приоритети

1. Пътна безопасност

  • създаване на агенция за пътна безопасност, финансирана от фонда за пътна безопасност;
  • нов закон за движение по пътищата;
  • задължителен час по пътна безопастност в училище с имплемнтация на френския модел;
  • вклчване в законодателството на термина “пътно убийство”;
  • задължителни видео регитратори за МПС закупени с публични средства;

2. Малък и среден бизнес

  • данъчни облекчения и увеличаване прага за регистрация на ДДС;
  • достъп до външни пазари (повишаване на износа);
  • достъп до талант (работна ръка);
  • промяна от разрешителния режим за правене на бизнес към уведомителен;
  • лесен достъп до кредитиране на малкия бизнес;

3. Младите хора

  • данъчни облекчения за млади семейства с повече от едно дете;
  • еднократен финансов стимул при трето и четвърто дете, но при определени условия, които да ограничат злоупотребите;
  • справяне с младежката безработица;
  • стажове в чужбина по време на обучението;

4. Външен имидж на България и българи в чужбина

 • • подобряване на имиджа на България в чужбина, чрез силна външна политика, отстояване на националния интерес и работа с българите, живеещи в чужбина;
 • • създаване на МИР Чужбина, даващ десет мандата в НС